മലയാളം വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീടാണിത്. ഇവിടെ വിവിധ മലയാളം പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും, മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിനായുള്ള ഉപാധികളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Welcome to the home of Malayalam Wikimedia Community. Here you can find the links to our Malayalam Wikimedia projects and download the required tools for malayalam computing.


Current Releases


Malayalam Wikisource on CD

DOWNLOAD MALAYALAM WIKISOURCE ON CD V2 (2013 Release)

DOWNLOAD MALAYALAM WIKISOURCE ON CD (2011 Release)

BROWSE MALYALAM WIKISOURCE ON CD (2011 Releasae)

DOWNLOAD VIA TORRENT


Malayalam Wikipedia on CD

DOWNLOAD MALAYALAM WIKIPEDIA ON CD (2010 Release)

BROWSE MALYALAM WIKIPEDIA ON CD (2010 Releasae)